KINEBLETICA

Kinebletica is een zienswijze over fenomenologisch antropologische Veranderingen binnen de Westerse Culturele domeinen van Sport en Bewegen;
in ontwikkeling sedert 2001 door Willem Bliekendaal (1956-), docent Sport en Bewegen.

Teller

volg Kinebletica via twitter

wil je reageren op mijn website via mijn weblog: klik dan hier op deze link

de naam "Kinebletica"

Waar komt de naam Kinebletica vandaan:

deze heb ik zelf gemaakt op inspiratie van het woord "Metabletica" van Prof. Dr. J.H. van den Berg


Het Griekse woord "Kinesis" staat voor "beweging"
"Kineo" staat voor "ik beweeg".

de extentie "bletica"
komt van het Griekse "ballein", dit staat voor het "zeil omgooien"/ "van richting veranderen"

Uitgangspunt van Kinebletica

Kinebletica gaat uit van het principe van de "Gelijktijdigheid" (Synchronisme).

Hierbij verkondig ik de stelling dat "alles" wat "gelijktijdig" aan ons fenomenologisch (lees als fenomeen) verschijnt, een "Verband" met elkaar moet hebben.
Ik ga er hierbij vanuit dat de Culturele Domeinen van "Sport en Bewegen" spiegels vormen voor onze Maatschappij en Cultuur.
Concreet: als er grote maar juist ook kleine Veranderingen worden Waargenomen
binnen de culturele domeinen van "Sport en Bewegen" betekent dit dat er gelijktijdig ook gelijksoortige Veranderingen worden waargenomen binnen alle andere Culturele Domeinen als de Literatuur, de Kunst, de Architektuur, de Wetenschap, de Politiek, Management, de Religie en de Filosofie en v.v. .

Het Fenomeen "Sport en Bewegen" en Kinebletica

Het fenomeen "Sport en Bewegen" is binnen onze globaliserende wereld een Culturele vanzelfsprekendheid geworden.

....dit verschijnsel was niet altijd zo als heden ten dage.
Wat Sport en Bewegen nu kenmerkt heeft een historie en een actualiteit en zal ook weer veranderen.
Sport en Bewegen zijn namelijk uitingen van ons veranderlijk Menselijk Bestaan

K i n e b l e t i c a tracht een leer van historische en actuele fenomenologische veranderingen van het culturele fenomeen "Sport en Bewegen" te zijn.

"Sportief presteren" en belevingsvol "zich Bewegen" hangen nauw samen met al onze maatschappelijke verhoudingen en cultuurdomeinen.

De culturele Domeinen van "Sport en Bewegen" vormen dus als het ware spiegels van de Cultuur, Maatschappij en Mens. Als er verandering optreedt binnen de domein "Sport en Bewegen", dan zien we Gelijktijdig Verandering binnen de andere ons omringende Culturele domeinen van onze Samenleving en andersom;
Kortom Kinebletica denkt inzicht te kunnen geven op de verandering van ons als Mens: namelijk inkijk op verandering in en van ons Menselijke Uitingen van Bestaan

Lichaamsoefening, Lichamelijke Opvoeding, Sport en Bewegen blijken inzicht te geven en hierdoor basis te kunnen vormen voor ons Sociale, Democratisch en post-demokratisch Bestaan.

Aan het begin van het nieuwe millenium is namelijk een aantal Culturele, Maatschappelijke en Menselijke knelpunten zichtbaar geworden.
Deze kunnen blijkbaar niet meer worden begrepen, of beter nog worden verstaan vanuit overgeleverde begrippen en categorieen.

Voorbeelden hiervan zijn verschijnselen zoals:
"Zinloos Geweld", "hooliganism", "Spanning tussen Religie en Cultuur" en de afstand tussen de Religie, Politiek, Wetenschap, Management en de Burgers (lees: de gewone Mens op straat: kortom het Volk).
Kort gezegd gaat het hier om een her ijking van onze Westerse Normen en Waarden in breder globaliserend Verband.
Wellicht kunnen wij vanuit Kinebletica leren, dat onze Westerse Cultuur, Maatschappij en mens en daarmee onze Democratie, beter kunnen worden verstaan vanuit het verschijnsel "Sport en Bewegen".
Door het verstaan van "Wat de Westerse Mens en Volk beweegt" kan een dieper begrip van "ware "Democratie" ontstaan.
Wanneer mensen hun lot in eigen handen nemen, handelen de mensen vanuit een gezamenlijkheid welke is gebaseerd is op "de erkenning van het Anders zijn van de Ander".
We spreken dan bijvoorbeeld niet meer van een Multi-Culturele maar van een Inter-Culturele Samenleving!
Binnen Kinebletica hebben wij vanuit de Historie en Actualiteit van de Westerse Sport en Bewegen Cultuur een
Dia-, Ana- en Synchronische doorkijk binnen onze Westerse Normen en Waarden.
Hierbij blijken de verschijnselen "Gelijkheid" en "Vrijheid" idee fix te zijn.

Het centrale Thema binnen onze Normen en Waarden blijkt "de andere Andere"te zijn!
Kinebletica laat zich hier graag inspireren door Filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995)en Sportsocioloog Henning Eichberg (1947-)
en bovendien door Jan Willem Isaäc Tamboer's academisch proefschrift "Mensbeelden achter Bewegingsbeelden" - kinantropologische analyses vanuit het perspectief van de lichamelijke opvoeding- .

Wil je meer weten over Emmanuel Levinas, klik dan op deze link

Wil je meer weten over Play the Game en Henning Eichberg, klik dan op deze link

Wil jij nu meteen reageren of heb je vragen over Kinebletica, klik dan op deze link naar mijn weblog!

Metabletica en Prof. Dr. Jan Hendrik van den Berg

Kinebletica is gefundeerd op Metabletica: dit is de leer van de Maatschappelijke veranderingen van Westerse Cultuur: sedert 1956 ontwikkeld door Prof. Dr. Jan Hendrik van den Berg, arts, psychiater, filosoof en en bovenal fenomenoloog

wil je meer weten over het leven en werk van Jan Hendrik van den Berg, klik dan op deze link!

wil je luisteren naar twee radio interviews met Prof. Dr. J.H. van den Berg, klik dan op deze link!

download hier het boek metabletica

Wil je meer weten over Metabletica, klik dan op deze link!

Fenomenologie en Intentionaliteit

Franz Brentano 1838-1917)

Om te begrijpen wat Kinebletica en Metabletica is moeten we eerst weten wat Fenomenologie is.

De Fenomenologie begint met met het werk van Franz Brentano (1838-1917): hij meent dat de Filosofie wetenschappelijk moet worden door van de Natuurwetenschap te leren, maar...........er blijven belangrijke verschillen bestaan.
De Fenomenologie kent een geheel eigen type van Ervaring, namelijk Intuitie!: onmiddellijke, zuivere ervaring, "Anschauung".
De Fenomenologie beschouwt zich zelf als een eerste , onontbeerlijke fase in elke vorm van Wetenschappelijk Onderzoek.
Voor Psychologie, die aan het eind van de 19e eeuw bezig is een emperisch-experimentele wetenschap te worden, heeft Brentano veel interesse.
Volgens hem nu, worden psychische fenomenen (zoals waarneming) gekenmerkt door betrokkenheid op, gerichtheid op een Object. We kijken naar iets, hebben aandacht voor iemand of iets.Hij introduceert hier een nieuw mensbeeld: de mens is een intentioneel wezen. Zijn ontdekking van "Intentionaliteit", als structureel basiselement van de menselijke psychische ervaring zal beslissend blijken voor verdere ontwikkeling van de Fenomenologie.

Edmund Husserl 1859-1938

Als de eigenlijke Founding Father van de Fenomenologie wordt Edmund Husserl (1859-1938) beschouwd.Husserl publiceert in 1900 en 1901 zijn Logische Untersuchungen; dit wordt gezien als het begin van de klassieke Fenomenologie.
Zijn Filosofie staat volledig in het teken van "Züruck nach die Sachen Selbst", terug naar het Begin (die Anfang), naar de Dingen (Objecten), de oorspronkelijke Fenomenen zelf. Anderszijds wordt de oorsprong van het Fenomeen gevonden in het Subject en roept hij op tot een grondig onderzoek van de fundamentele structuren van de menselijke Ervaring.

De term "Fenomenologie" verschijnt voor het eerst in de inleiding tot het tweede deel van "Logische Untersuchungen" (1901).

Fenomenologie, aldus Husserl, onderzoekt de fundamentele structuur van het menselijk Bewustzijn met bijzondere aandacht voor "Intuitie" en "Intentionaliteit".

Dit laatste begrip krijgt nu echter een fundamenteler betekenis.
Het gaat niet alleen om de gerichtheid van het Bewustzijn op het Object, die structurerend is voor elke bewustzijnsact, maar vooral ook om het inzicht dat het Bewustzijn (Subject) het Object Constitueerd.

Wil je nog meer weten over Phenomenology, klik dan op deze link!

Er is een organisatie in de VS die met name het metabletische gedachtengoed van Jan Hendrik van den Berg eert: nieuwgierig klik dan op deze link:

Kinebletica laat zich inspireren door filosoof en schrijfster Joke. J. Hermsen's "Stil de Tijd": stilstaan is voorwaarde voor ons menselijk zich bewegen: klik op deze link